اخبار

  تصویر صفحه اول روزنامه های یکشنبه 19 اردیبهشت 1395

متن و حاشیه های جلسات دیروز نمایندگان مجلس، در صفحه اول مطبوعات امروز جایگاه خاصی دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.