اخبار

  تصویر صفحه اول روزنامه های شنبه25 اردیبهشت1395

مطبوعات امروز به موضوعات متنوعی از جمله انتخاب رئیس مجلس و تحولات صداوسیما پرداخته اند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.