اخبار

  تصویر صفحه اول روزنامه های سه شنبه 11 خرداد 95

سفراستانی روحانی به ارومیه و حرف و حدیثها بر سر هیات رئیسه مجلس در صدر مطالب مهم مطبوعات امروز است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.