اخبار

  تصویر صفحه اول روزنامه های یکشنبه 6تیر 95

جنجال فیشهای حقوق و فاجعه تصادف سربازان هنوز از موضوعات مورد علاقه روزنامه هاست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.