اخبار

  تیترهای صفحه اول روزنامه‌های شنبه اول آبان۱۳۹۵

مطبوعات امروز شنبه اول آبان۱۳۹۵مانند پنج‌شنبه به موضوع ترمیم کابینه پرداخته‌اند.