عنوان : نشریات
توضیحات :

مجله یا ژورنال یا بولتن گونه‌ای کتابچه دوره‌ای است که با چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعه اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها درباره پیشرفت‌ های جاری در یک حوزه علمی خاص می‌پردازد. مقاله علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می‌شود که پژوهش را انجام داده‌اند.

مجله : (Magazine) به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می‌شود که به طور منظم و با فاصله انتشار مرتب و زیر شماره ردیف و دوره و تاریخ معین در زمینه‌های گوناگون (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها) بیش از دو بار در سال منتشر شود و در تهیه مطالب آن بیشتر از یک نفر مشارکت داشته باشد و نیز دارای بیشتر از یک مقاله باشد.

از نظر ترتیب انتشار مجله‌ها به انواع مختلف تقسیم می‌شوند:

  • مجله هفتگی: مجله‌ای که در هر هفته یک بار انتشار یابد.
  • مجله دو هفتگی: مجله‌ای که در هر دو هفته یک بار منتشر شود.
  • مجله ماهانه: مجله‌ای که در هر ماه یک بار منتشر شود که به این نوع مجله، ماهنامه یا مجله ماهیانه نیز می‌گویند.
  • مجله سه ماهانه: مجله‌ای که در هر سه ماه یک بار منتشر گردد که این نوع مجله‌ها بیشتر به فصلنامه اشتهار دارند.
  • مجله چهار ماهانه: مجله‌ای که در هر چهار ماه یک بار منتشر شود.
  • مجله شش ماهانه: مجله‌ای که در هر شش ماه یک بار منتشر شود که به این مجله‌ها دوفصلنامه یا نیم سالنامه نیز می‌توان گفت.

مجله‌ها به لحاظ دامنه شمول به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند.

مجله‌ها از لحاظ قالب انتشار، به سه دسته کاغذی و الکترونیکی و چند رسانه‌ای تقسیم می‌شوند. مجله کاغذی مجله‌ای است که به شکل سنتی چاپ و انتشار می‌یابد. مجله الکترونیکی به مجله‌ای گفته می‌شود که به صورت الکترونیکی روی اینترنت چاپ و منتشر می‌شود. مجله چندرسانه‌ای به مجله‌ای گفته می‌شود که به صورت Pdf روی لوح فشرده منتشر می‌شود. پس از اختراع وب، بسیاری از مجله‌های کاغذی به صورت الکترونیکی نیز منتشر می‌شوند که به دو صورت قابل دسترس هستند:

  • پرداخت حق اشتراک و آبونمان
  • دسترسی آزاد.

با توجه به تعریف ارائه شده از مجله، در ۶۵ سال نخست عمر مطبوعات در ایران، نشریه‌ای در شکل مجله در این کشور منتشر نشده‌است. از کتابخانه خلاصه الاخبار چاپی تاکنون نسخه‌ای به دست نیامده‌است. بدون احتساب این عنوان که از شکل و محتوایش بی‌خبریم و عنوان‌هایی که شاید بعدها به دست آیند، می‌توان نوشت در عهد محمدشاه قاجار و ناصرالدین‌شاه قاجار مجله – با تعریف ارائه شده – در ایران منتشر نشده‌است.

روزنامه علمیه دولت علیه ایران، روزنامه ملتی، روزنامه نظامی، روزنامه علمی، مریخ و چند نشریه دیگر تا حدودی از نظر محتوا و ترتیب انتشار مجله‌اند، اما از نظر شکل مجله محسوب نمی‌شوند. مراد از شکل نیز فقط قطع نیست. روزنامه اردوی همایون و ورقه ماه مدرسه دارالفنون تبریز تقریباً قطع رقعی دارند، اما مجله به حساب نمی‌آیند. نخستین نشریه ادواری مجلد ایران که خصوصیات مجله را داشت سالنامه ایران ۱۲۹۰ است که از نظر ترتیب انتشار مجله محسوب نمی‌شود.

برای دیدن تعرفه مجله های مهرگان کلیلک کنید : بولتن صنعت و ساختمان مهرگان و بولتن شهری مهرگان